O kompaniji

Euro Petrol

Celokupna struktura naše kompanije svesna je važnosti odgovornog ponašanja i utvrđivanja kritičnih dimenzija pozicioniranja. Takođe, svesni smo i značaja svoje ekonomske, pravne, etičke i filantropske odgovornosti i upravo je to pravac kojim se kreće izgradnja naše konkurentske prednosti.

Na svim benzinskim stanicama Euro Petrola neprestano ulažemo u unapređenje ponude i nivoa naših usluga.

Našim potrošačima nudimo pristupačan i moderan brend. Razvijamo se zajedno sa njima tako što delujemo u skladu sa njihovim željama, primedbama i sugestijama, i od samog početka našeg postojanja negujemo njihovo poverenje.

 

Cilj

Da budemo jedna od najuglednijih kompanija u regionu u oblasti energije.

 

Vizija

Nastojimo da nas odlikuju kvalitet, sigurnost u snabdevanju, pouzdanost, da budemo potrebni našim potrošačima ništa manje nego što su potrebni energenti. Želimo da dostignemo i više od nivoa koji od nas očekuju naši potrošači. Želimo da postignemo renome traženog partnera.

 

Društvena odgovornost

Uspešne kompanije moraju da se ponašaju odgovorno i da pomažu lokalne zajednice u kojima posluju. Praksa našeg rukovodstva je da angažuje kompaniju na aktivnostima koje imaju pozitivan efekat na društvo i unapređenje društvenih koristi.

 

Misija

Želimo da na bezbedan i društveno odgovoran način snabdevamo potrošače energentima, uz istovremeno razvijanje svog poslovanja i broja usluga koje nudimo potrošačima, a sve to uz negovanje dobrih odnosa kako sa užom, tako i širom društvenom zajednicom.

Euro Petrol osnovan je 1996. godine otvaranjem svoje prve benzinske stanice u ulici Otmara Majera u Subotici.

Od tada, Euro Petrol je postao ugledna kompanija sa distributivnom maloprodajnom mrežom, koja poseduje 24 benzinske stanice na teritoriji Srbije.

Osnovna delatnost Euro Petrola je maloprodaja i distribucija svih vrsta goriva.

Zahvaljujući jasnoj, doslednoj i stalnoj komunikaciji sa potrošačima, Euro Petrol predstavlja sinonim za diferenciran i prepoznatljiv brend u segmentu trgovine naftnim derivatima. Prepoznatljivost svog brenda Euro Petrol svakim danom jača širenjem svoje maloprodajne mreže, lanca benzinskih stanica, uz snažnu marketinšku podršku kroz pažljivo odabran strateški pravac. Svoju diferenciranost Euro Petrol dokazuje kvalitetom goriva na svojim benzinskim stanicama i uslugama koje pruža potrošačima.

 

Menadžment sertifikati

 

                                  

POLITIKA KVALITETA, ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

D.o.o. EURO PETROL teži da bude najbolji u onome što radi i to je usmerenje iz koga proizilaze osnovni principi Politike kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Ostvarivanje kvaliteta uz adekvatno upravljanje procesima omogućuje:

 • Ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015;
 • Stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta;
 • Stalno unapređenje kvaliteta proizvoda/usluga i ispunjenje očekivanja kupaca/korisnika;
 • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljenju kupaca/korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljenja kupaca/korisnika i svih zainteresovanih strana;
 • Stručno usavršavanje i razvoj sistema motivacije zaposlenih kroz stručna usavršavanja ljudskih resursa kroz interne i eksterne obuke, stimulisanje kreativnosti, inicijativnosti i odgovornosti u radu;
 • Poštovanje zakonskih i drugih zahteva i ispunjenje obaveza za usklađenost;
 • Vođeni principom neprekidnog napretka radimo na izgradnji imidža kompanije i povećanju tržišnog učešća.
 • Prepoznavanje rizika po poslovanje kompanije i sprovođenje proaktivnih akcija za smanjenje njihovog uticaja na kompaniju;

D.o.o. EURO PETROL pri realizaciji svojih poslovnih aktivnosti vodi brigu o uticajima na životnu sredinu u skladu sa standardom SRPS ISO 14001:2015, tako što:

 • Identifikuje sve aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu;  
 • Upravlja otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada;
 • Štedi energiju i resurse i smanjuje upotrebu štetnih materija;
 • Vrši obuku i podstiče zaposlene da deluju preventivno u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine;
 • Smanjuje na minimum sve potencijalne rizike u vezi sa identifikovanim aspektima životne sredine i obavezama za usklađenost.

D.o.o. EURO PETROL obezbeđuje bezbedna radna mesta za svoje zaposlene tako što:

 • Ispunjava zahteve standarda SRPS OH&S 45001:2018;
 • Stvara zdrave i bezbedne uslove za rad radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom:
 • Postavlja OH&S ciljeve;
 • Ispunjava zakonske i druge zahteve;
 • Eliminiše opasnosti i smanjuje OH&S rizike;
 • Teži ka stalnom poboljšanju OH&S sistema menadžmenta;
 • Konsultuje i uključuje  radnike i predstavnike radnika.

Svi zaposleni daju lični doprinos sprovođenju ove politike kroz nastojanje da svaki posao urade kvalitetno i na vreme u cilju ostvarenja stalnog poboljšanja poslovanja.

Subotica, 01.10.2020.                                                                                Direktor:

Korporativni video

 

 

 

Euro Petrol video